دوره تربیت مدرس بزرگسالان

دوره تربیت مدرس نوجوانان و بزرگسالان بر آن دسته از فعالیت هایی تمرکز دارد که با حداقل صرف زمان و هزینه و انرژی به یادگیرنده ایرانی کمک نماید تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود بهترین بهره و نتیجه را بگیرد. زبان آموزان در طی مراحل آموزش باید برای شرکت در فعالیت های گروهی و تحصیلی بین المللی آماده شوند و اصل اول مورد توجه در FLIبرای این گروه سنی آن است که هر زبان آموز باید بتواند به تنهایی مدرس و برنامه ریز و مشاور یادگیری خود نیز باشد تا یادگیری برای وی به فرایندی هوشمند و پویا تبدیل شود.