دوره تربیت مدرس کودکان

دوره تربیت مدرس کودکان به مهارت های لازم برای آموزش این گروه شامل فعالیت های سرگرم کننده و جذاب مانند شعر و سرود و بازی های آموزشی توجه می نماید. مدرس این دوره باید بتواند فعالیت های مورد نیاز را طراحی و تالیف و اجرا و ارزشیابی نماید و مشکلات این گروه سنی را شناسایی و به شکل علمی تجزیه و تحلیل نماید و از روش های مناسب اصلاحی در هر مورد بهره بگیرد.

اهداف این دوره ها

  • تسلط بر مهارت های تدریس زبان منطبق با پیشرفت های جهانیو هماهنگ با ویژگی های زبان آموزان ایرانی در سنین و شرایط و شغل های مختلف 

  • کاربرد صحیح اصول و تکنیک های ارزشیابی علمی پیشرفت تحصیلی

    مدیریت کلاسی و کار گروهی

    استفاده هوشمندانه از منابع و برنامه ها و تکنیک های مختلف آموزشی برای ارتقاء یادگیری زبان آموزان ضعیف و سفارشی سازی آموزش ها