برنامه امتحانات ترم ( پاییز 2) 98

  • تاریخ: 1398/08/06
برنامه امتحانات ترم ( پاییز 2) 98

میان ترم روزهای زوج: چهارشنبه 29 آبان 98

میان ترم روزهای فرد: پنجشنبه 30 آبان 98

فاینال روزهای زوج:   دوشنبه 18 آذر 98

فاینال روزهای فرد:   سه شنبه 19 آذر 98