برنامه امتحانات ترم ( پاییز 1) 98

  • تاریخ: 1398/05/23
برنامه امتحانات ترم ( پاییز 1) 98

میان ترم روزهای زوج: چهارشنبه 17 مهر 98

میان ترم روزهای فرد: پنجشنبه 18 مهر 98

فاینال روزهای زوج:  چهارشنبه 8 آبان 98 

فاینال روزهای فرد:  یکشنبه 12 آبان 98