برنامه امتحانات ترم ( زمستان 2) 98

  • تاریخ: 1398/08/06
برنامه امتحانات ترم ( زمستان 2) 98

میان ترم روزهای زوج: دوشنبه 28 بهمن 98

میان ترم روزهای فرد: یکشنبه 27 بهمن 98

فاینال روزهای زوج:   دوشنبه 19 اسفند 98

فاینال روزهای فرد:   پنجشنبه 15 اسفند 98