دوره های آموزش خردسالان

 • Jolly Phonics

  • شعر و سرود
  • نمایش عروسکی
  • آموزش جغرافیا
  • ریاضی
  • فعالیت های بدنی
  • نقاشی

دوره های خردسالان و کودکان (4 تا 12 سال) شامل دوره های زیر می باشد:

 • مجموعه Jolly Phonics برای کودکان 4 تا 6 ساله
 • مجموعه First Friends برای سن 7 سال
 • Family & Friends برای سنین 8 تا 12 سال

مجموعه Jolly Phonics همراه با فعالیت های سرگرم کننده شامل شعر و سرود، نمایش عروسکی، آموزش جغرافیا و ریاضی، فعالیت های بدنی و نقاشی به زبان انگلیسی اجرا می گردد. دوره Family & Friends نیز شامل موسیقی و شعر و نمایش است.

برنامه آموزشی Jolly Phonics در یک مجموعه برای خردسالان 4 تا 7 سال ارایه می شود و کودکان، خواندن و نوشتن و ترکیب صداها را با حرکات دست و بدن می آموزند. این آموزش ها به دلیل استفاده از مدرسین متخصص و آموزش دیده به دقت در آموزشگاه فرزانه انجام می شوند و زبان آموزان با تلفظ صحیح صحبت می کنند و مهارت های شنیدن و خواندن و نوشتن هم در آنها تقویت می گردد. آموزش این مجموعه همراه با فعالیت های سرگرم کننده است که شامل شعر و سرود، نمایش عروسکی، آموزش موضوعات علمی مانند جغرافیا و ریاضی، فعالیت های بدنی و نقاشی به زبان انگلیسی می باشد.

بودجه بندی دوره های فونیکس: هفت جلد کتاب فونیکس طی 14 ترم به کودکان آموزش داده می شوند. هر ترم 16 جلسه 3 ساعته است که طی 1.5 ساعت اول کتاب اصلی آموزش داده می شود و طی 1.5 ساعت بعدی دیگر فعالیت ها تمرین می شوند. 

نحوه ارزشیابی: ارزشیابی مستمر در طول ترم انجام می شود و در جلسات هشتم و شانزدهم امتحان شفاهی و کتبی برگزار می گردد.

گالری تصاویر آموزشگاه فرزانه