اطلاعات ویژه شرکت ها

موسسه زبان فرزانه دوره های ESP   (زبان با اهداف ویژه) برای گروه های مختلف شغلی برگزار می نماید.