ویژگی های آموزشگاه زبان انگلیسی فرزانه

  • کارشناسان، مدرسین، اولیاء، زبان آموزان و همکاران گرامی که ما را می شناسند، همگی به کیفیت بالای خدمات آموزشی آموزشگاه اذعان دارند و شاهد موفقیت های متعدد علمی و آموزشی و فرهنگی گروه ما بوده اند.
  • آموزشگاه زبان انگلیسی فرزانه توانمندی بالای خود را در سطوح مختلف آموزشی ثابت نموده است.
  • در تمامی دوره ها و کلاس ها تمامی زبان آموزان به صورت انفرادی دو بار در هر ترم مورد ارزشیابی قرار می گیرند.